09-7412262
ranad@inter.net.il
html slideshow

מערכת נוכחות באישור מדען

להעברה לחברות נתמכות מדע"ר

 מערכות ממוחשבות לדיווח שעות בהקצאה למשימות

מערכת איסופית מדען הינה מערכת מדען אינטרנטית המאפשרת ניהול פרויקטי מדען וקבלת תמיכה ע"י הגשת דוחות מדען.

הדיווח מתבצע ע"י שעון נוכחות ואו שעון וירטואלי המאפשר דיווח פרויקט ממחשב מורשה בארגון.

העובד יכול לבצע שינויים במערכת האינטרנטית ואף לקבל התראות על חריגה מנוהלי המדען.

לפי דרישת כללי הדיווח והנהלים של לשכת המדען הראשי- 2015

I.       מן הראוי להדגיש כדלקמן -

 

1.       רשימה זו היא למידע בלבד ואין לראות בה המלצה לרכישת תוכנה מסויימת.

 

2.       לא נבדקו כל היתרונות/חסרונות הנובעים משימוש מתוכנה מסויימת, ולפיכך ההתאמה לכל חברה חייבת להבדק באופן ספציפי.

 

3.       מומלץ ביותר, טרם הרכישה, לקבל חוות דעת ממספר חברות נתמכות מדע"ר, אשר משתמשות בפועל בתוכנה המיועדת.

 

4.       יש לשים לב למהדורה / גרסה העדכנית שרק ממנה ומעלה ניתן מענה לדרישות המדע"ר.

 

5.       על רו"ח מטעם הלשכה מוטלת החובה לבדוק את השימוש בתוכנה. בהחלט יתכן כי גם בתוכנה שתואמת עקרונית את דרישות המדע"ר נעשה שימוש לא נכון או חריג. כמו-כן, רו"ח יבדוק את כמות הדיווחים הרטרואקטיביים, (וכן האם הם נובעים רק משימוש סביר, או מעבר לכך), האומנם כל המשימות בחברה נכללות ונפתחו להן קודי דיווח במערכת, האם כולן פתוחות לדיווח בפני העובד, האם הדיווח מתבצע אך ורק ממיקומה הפיזי של החברה (אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב של לשכת המדען הראשי), וכו' וכו'.

          לפיכך, האחריות הראשונית לעמידה בכללי הדיווח שנקבעו ע"י המדע"ר מוטלת על החברה ולא על ספק התוכנה.

 

6.       לא מן הנמנע כי קיימות תוכנות נוספות העומדות בדרישות לשכת המדע"ר למרות שלא קיבלו את אישורה. כאמור, בכל שימוש שנעשה, יש לוודא תאימות מלאה לתנאי לשכת המדע"ר בנושא.

 

II.     להלן רשימת החברות המספקות מערכות מהסוג הנדון אשר בדיקתנו העלתה את תאימותן לכללי הדיווח והנהלים בנושא -

 

            

.     .    חברת רנעד טק

        

          תוכנת איסופית   2003 גרסה 4

גרשון ברי 0545928279        

 

 

צור קשר
09-7412262
ranad@inter.net.il

עיצוב אתרים - בטאגרופ