09-7412262
ranad@inter.net.il
html slideshow

מודול הרטרו של איסופית

מודול הרטרו של איסופית לעדכון דיווח נוכחות / היעדרות


מודול הרטרו של איסופית מאפשר הזנת התיקונים הנדרשים למערכת הנוכחות, שתבצע באופן אוטומטי את כל החישובים הנדרשים וההפרש יבוא לידי ביטוי בתשלום השכר הבא ולהפיק דוחות המציגים את ההפרשים.


עם מודול הרטרו תוכלו לייעל את תהליך עדכון הנתונים, לצמצם טעויות הנובעות מעבודה ידנית ולהבטיח ניהול נכון של נוכחות והיעדרויות העובד ותשלום מדויק.

הזנת השינויים למערכת הנוכחות ולא ישירות למערכת השכר, מבטיחה התאמה בין נתונים בשתי המערכות. 

צור קשר
09-7412262
ranad@inter.net.il

עיצוב אתרים - בטאגרופ