09-7412262
ranad@inter.net.il
html slideshow

עוז לתמורה - אופק חדש

רנעד טק סיימה התקנת מערכת נוכחות המותאמת לדרישת משרד החינוך לפרוייקט "עוז לתמורה"

בעקבות חוזר משרד החינוך 15403120 מה31/10/11 חובה ע"ע רפורמת "עוז לתמורה" לבצע חישובי נוכחות עובדים

ע"י מערכת ממוחשבת העומדת באישור משרד החינוך.

 

מערכת  -"רנעוז לתמורה ואופק חדש"

הנדון: מערכת נוכחות מותאמת "עוז לתמורה"–  הצעת מחיר .

 

בעקבות דרישת משרד החינוך לנוהל שעון נוכחות לעובדי הוראה המועסקים עפ"י רפורמת "עוז לתמורה , פותחה מערכת זו ע"פ דרישות משרד החינוך ויושמה ברשת אורט ישראל בקרב 120 בתי ספר ובעשרות בתי ספר נוספים.

מטרת המערכת לאפשר יישום הרפורמה באופן מידי עד ל1 בינואר 2012.

המערכת מאפשרת מעקב אחר נוכחות המורים , בדיקת שעות מאושרות מחוץ למוסד , היעדרויות מאושרות והפקת זכאות בדו"ח אישי ומוסדי ברמה חודשית.

 

 • מערכת זו פועלת ע"פ דרישות "רפורמת עוז לתמורה" , ללא מערכת זו לא יינתן מענק .
 • המערכת מיושמת ברשת אורט ישראל 120 בתי ספר.
 • המערכת מתחברת לשעונים קיימים.
 • מבצעת מעקב אחר שעות תקן מול סידור עבודה(הקדמות/איחורים) ע"פ דרישות משרד החינוך לפרויקט עוז לתמורה.
 • מבצעת חישוב היעדרויות מאושרות/לא מאושרות.
 • מאפשרת חישוב זכאות אוטומטי ע"פ אחוזי משרה.
 • מותקנת בשרות ממשק "ענן" על שרת חיצוני ללא צורך בהתקנה מקומית.
 • כוללת דוח מרוכז ואישי לזכאיים עם אפשרות צפייה והדפסה בכל עת.
 • ניתן ממשק WEB  לצפייה והדפסת התגמול ע"י המורים/מנהלים.
 • תבוצע התקנה והדרכה בבית הלקוח.
 • יינתן שרות טלפוני לתמיכה.
 • אופציה לרכישת שעוני נוכחות.

page.asp?site_lan=&page_parent=349

קיצור לדף מידע באתר רנעד טק

צור קשר
09-7412262
ranad@inter.net.il

עיצוב אתרים - בטאגרופ